Integritetspolicy

Som jobbsökande hos Willhem ska du känna dig trygg på att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Willhems verksamhet, och de leverantörer som Willhem anlitar, följer självklart de krav som ställs i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Willhems GDPR-hantering på Willhem.se/GDPR

För dig som söker tjänst hos Willhem

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att rekrytera till tjänster på Willhem. All behandling av personuppgifter inom Willhemkoncernen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) och tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vår rekryteringsprocess och avidentifierad statistik. Personuppgifter som behandlas är uppgifter du själv lämnar till oss som t. ex CV (innehållande namn, kontaktuppgifter etc), personligt brev, fotografi, Linkedin-profil, intyg eller betyg, referenser och resultat från eventuella personlighetstester eller anteckningar från intervjuer eller referenssamtal. Det är ditt ansvar, som sökande, att enbart lämna relevant information för din ansökan. Du måste säkerställa att känsliga uppgifter, såsom exempelvis religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang inte anges bland dina uppgifter.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du kontaktar den individ på Willhem som du normalt arbetar med och ber om att få korrigerat dina uppgifter.

Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Kontakta Willhems Dataskyddsombud med eventuell begäran om registerutdrag.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, gallring i IT-system samt skydd av fysiska servrar och dokument är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs i vår roll som arbetsgivare och de kringtjänster som denna roll medför. Dessa uppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse för att Willhem ska kunna utföra bolagets rekrytering.

Lagringsperioder

Dina uppgifter sparas av rättsliga skäl i 2 år efter avslutad rekrytering eller uppladdning av CV för spontanansökan. För det fall att du har laddat upp ditt CV för en spontanansökan behandlas dina uppgifter med ditt samtycke till dess att du drar tillbaka ditt samtycke.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till part utanför Willhemkoncernen i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som potentiell arbetsgivare. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till exempelvis rekryteringsbolag. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Kontaktuppgifter

För frågor om rekryteringsprocessen eller det system som Willhem nyttjar för rekrytering, vänligen kontakta HR-avdelningen info.personal@willhem.se

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning för Willhem AB (publ)), är personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00.

Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdaterad 2019-05-02
Willhem AB (publ)